Miljöprövning väntar för Västlänken

Miljöprövning väntar för Västlänken

I veckan, berättade Trafikverkets projektledare för Västlänken Bo Larsson om den närmaste framtiden för projektet på en presskonferens. Nytt är bland annat att handlingarna för prövning i mark- och miljödomstolen skickats in samt att man redan nu kommer att börja lägga om ledningar längs tågtunnelns sträckning.
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken handlar bland annat om:

Vattenfrågor: Handlingarna innehåller beskrivningar av hur man kommer att jobba för att grundvatten inte ska läcka in i tunneln under arbetet. Tunneln går till största del genom berg, och där kommer man att spränga sig fram. Andra delar byggs öppna schakt i lera. Vattenfrågorna rör också hur vatten som pumpas upp och släpps ut i Göta älv ska behandlas.

Buller: Det finns riktvärden för hur höga ljudnivåer som är tillåtna på olika platser, och de inskickade handlingarna innehåller detaljerade listor över mellan vilka tider man kommer att arbeta och var.

Vibrationer: Även här finns standardvärden som Trafikverket förhinder sig att hålla sig inom. För kulturmiljöer kommer det finnas ytterligare försiktighetsåtgärder.

Grumlande arbeten: Nedre delen av Säveån är Natura 2000- område och arbete här måste utföras med försiktighet.

Bygget av Västlänken beräknas börja 2018, eller möjligen redan 2017. De första tågen väntas kunna trafikera tunneln 2026.

I de projektbeskrivningar som följer ansökan till mark- och miljödomstolen framgår hur lång tid varje del av bygget ska ta och vilka konsekvenserna väntas bli. Arbetet med tunneln under Gullberget, där Skansen Kronan står, väntas till exempel ta tre år. Under omkring fem månader kommer det att medföra höga ljudnivåer vid bergborrning, spontning och pålning.
Längst tid beräknas arbetet med Centralen ta – sex och ett halvt år. Under större delen av tiden får folk i närheten vänja sig med höga ljudnivåer. Nästan lika lång tid kommer arbetet med att bygga en betongtunnel vid Rosenlundskanalen att ta. Här kommer arbetet, med station Haga, att ske i ett öppet schakt. Under två år kommer det, enligt handlingarna, att vara höga ljudnivåer i den här delen av tunnelbygget.
Av de tre stationerna kommer den vid Korsvägen att ta kortast tid att färdigställa. Totalt ungefär tre år. Lika lång tid väntas arbetet vid Liseberg att ta.

Källa: gp.se. Bild: Stefan Berg.


Comments are closed.