Trafikomläggning i Centralenområdet

Trafikomläggning i Centralenområdet

Den 1 februari stängs avfarten mellan E45 och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten. I anslutning till detta rivs även Stadstjänarebron. Detta innebär att trafiken i området leds om.

Projektet E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg syftar till att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Ombyggnaden av E45, Lilla Bommen-Marieholm innebär en nedsänkning av E45 inne i centrala Göteborg, mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden sänks ner ca 6 meter längs en sträcka på ca 800 meter. Halva sträckan kommer dessutom att överdäckas, vilket skapar en möjlighet för bebyggelse ovan tunneltaket. Den nya tunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Resterande del av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning. Ombyggnaden omfattar även två nya mot vid Kämpegatan och Falutorget. Dessutom kommer en bro vid Gullbergsmotet breddas för att skapa två genomgående körfält för E45an.

Göteborgs Stad planerar att ersätta den befintliga Götaälvbron med den nya Hisingsbron senast år 2020. I framtiden planeras det även för en Bangårdsviadukt, som innebär en ny vägbro över spårområdet öster om Göteborg central. Utbyggnaden av nya Hisingsbron och Bangårdsviadukten för med sig att nya anslut­ningar behövs till E45, vilket innebär att vägen måste byggas om från Stadstjänare­bron och österut. Dessutom behöver den signalreglerade korsningen vid Falutorget (Gasklockan) ersättas med en planskild korsning. Samtidigt behöver en av broarna i Gullbergsmotet anpassas inför öppningen av nya Marieholmsmotet 2020.

Ombyggnaden av E45 ger en högre trafiksäkerhet i området samtidigt som det skapar möjligheter för en central stadsutveckling.

Tidplan:
Arbetet med vägplanen för E45 delen Lilla Bommen-Marieholm påbörjades i januari 2013. Mellan 17 september och 8 oktober 2013 hölls ett samråd där sakägare, allmänhet samt övriga organisationer och myndigheter fick chansen att dela med sig av sina synpunkter gällande projektet. Mellan 3 och 24 mars 2014 ställdes vägplanens granskningshandling ut och synpunkter samlades in. Den 8 juli 2014 skickades vägplanen in för fastställelse. Vägplanen för projektet fastställdes den 15 juni 2015. Senare under sommaren 2015 vann både vägplanen och detaljplanen laga kraft.

I maj 2015 påbörjades den förberedande entreprenaden i Gullbergsvass. Entreprenaden innefattar ledningsomläggningar och beräknas pågå till och med september 2016.

Huvudentreprenaden beräknas pågå mellan september 2016 och november 2020.

Förberedande ledningsarbeten pågår

Fram till hösten 2016 pågår förberedande ledningsarbeten för projektet E45 Lilla Bommen- Marieholm. Vid frågor om ledningsarbeten kontakta Marika Åkerman, projektledare Produktion marika.akerman@trafikverket.se eller telefon 010-124 20 50.

Text/bild: Trafikverket


Comments are closed.