Kvalitets- & Miljöpolicy, miljödiplomering

Kvalitetspolicy

Entreprenörer och beställare skall uppleva att Schakt i Västs tjänster är av högsta kvalitet. Detta skall uppnås genom att alla anställda och anslutna företag med sina anställda involveras i kontinuerligt mätbara förbättringar vad avser tjänster, processer och rutiner.
Våra beställares behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje förmedlad leverans blir en god referens för framtida affärer.
Vi sätter beställaren i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar oss så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Vi följer alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
För att tillfredsställa beställarens behov behöver vi entreprenörer som känner tillit till Schakt i Väst och att deras verksamhet kan växa med oss på lång sikt.
Vi ska ha den kompetens som krävs för att möta beställares och entreprenörers behov. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
Vår förmedling samt vidare uppföljning av våra entreprenörers utförda uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Schakt i Väst ska vid varje tillfälle med utgångspunkt från samhällets krav arbeta för att erbjuda förmedling av så miljöeffektiva maskin- och transporttjänster som möjligt.
För att uppnå detta mål ska Schakt i Väst se till att anställda, entreprenörer och beställare har tillgång till företagets miljöpolicy via företagets hemsida. Om det behövs ska vi ordna utbildning och delge instruktioner för verksamhetens drift.
Verksamheten ska bedrivas så att en negativ miljöpåverkan uteblir i den utsträckning det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
Entreprenörer, beställare och övriga intressenter ska informeras om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas för Schakt i Västs arbete med att minska de negativa miljöeffekter som kan uppstå genom entreprenörers utförda arbete.
Förmedlande personal hos Schakt i Väst ska ställa krav på entreprenörer att tillgodose beställares önskade miljökrav.
Till stöd för detta ska Schakt i Väst vid förfrågan från entreprenörer informera om riktlinjer vid investeringar samt lämna produktinformation vid köp av bränsle, oljor, däck och andra förbrukningsartiklar.
Vår nuvarande och framtida verksamhet och processer skall stå i överenstämmelse med miljöstandard och lagstiftning.
Vi strävar efter att utveckla och tillhandahålla arbetsuppdrag och service för våra entreprenörer och beställare som i största möjliga mån begränsar skadlig inverkan på miljön, utrustning som är säker att använda, kan återvinnas och eventuellt återanvändas eller avvecklas på ett säkert sätt.
Vi skall ha en öppen dialog med anställda och jobba för ett ständigt utvecklande miljöarbete.

Miljödiplomering

Sedan 2009 är vårt miljöarbete diplomerat av Göteborgs Stad. Detta betyder att du som kund kan vara trygg och räkna med att Schakt i Väst alltid hanterar miljöfrågor på ett konsekvent och genomtänkt sätt, för att så långt som möjligt undvika onödig negativ miljöpåverkan. Med Göteborgs Stads miljödiplomering uppfyller vi även kraven i det nationella systemet Svensk Miljöbas, som bland annat Göteborgsregionen med dess kommuner, ingår i.